parallax background

Usługi świadczone przez kancelarię

 

Pomoc prawna na terenie całej Polski


Świadczymy pomoc we wszystkich kluczowych dziedzinach prawa – zwłaszcza tych istotnych dla przedsiębiorców.


 

Pomoc prawna na terenie całej Polski


Świadczymy pomoc we wszystkich kluczowych dziedzinach prawa – zwłaszcza tych istotnych dla przedsiębiorców.


 

W czym możemy pomóc:

law home icon 06

Obsługa prawna firm

 • kompleksowa obsługa prawna we wszystkich dziedzinach istotnych z obszaru działalności Klienta, w tym w części dotyczących aspektów korporacyjnych, cywilnych, administracyjnych lub pracowniczych;
 • doradztwo z zakresu prawa własności intelektualnej (umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich,  zgłoszenie znaku towarowego, uzyskanie prawa ochronnego);
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów IT, w tym umów dotyczących wdrożenia i utrzymania oprogramowania, umów licencyjnych, SLA, SaaS;
 • doradztwo z zakresu prawa energetycznego oraz prawa ochrony środowiska oraz prowadzenie postępowań administracyjnych  (uzyskanie koncesji, transakcje w obrocie, branża odnawialnych źródeł energii);
 • prowadzenie negocjacji biznesowych;
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa;
 • przygotowywanie projektów pism w bieżących sprawach;
 • pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów, opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Spółki, przygotowywanie projektów uchwał i zgromadzeń,
 • pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej (tworzenie spółek, rejestracja, przekształcenia).
law home icon 05

Projektowanie i wdrażanie modeli compliance

 • audyt prawny firmy obejmujący identyfikację ryzyk, analizę dotychczasowych roszczeń, weryfikacja działań firmy oraz jej jednostek (organów) z prawem;
 • opracowanie i wdrażanie prawidłowych standardów dla praktyki i dokumentacji w firmie – wzory umów, korespondencji oraz aktów wewnętrznych (regulaminy, procedury, polityki, statuty spółek);
 • opracowanie raportów wskazujących na istniejące oraz potencjalne naruszeń – identyfikacja ryzyk zwłaszcza w aspektach związanych z odpowiedzialnością cywilną firmy, pracowników, członków zarządu;
 • audyt, opracowanie i wdrożenie polityki ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie pod kątem obowiązujących przepisów (w tym RODO);
 • audyt, opracowanie i wdrożenie standardów ochrony informacji poufnych w przedsiębiorstwie, w tym stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
 • audyt, opracowanie i wdrożenie mechanizmów zapewniających zgodność działalności Klienta z przepisami prawa ochrony konkurencji;
 • audyt, opracowanie i wdrożenie mechanizmów zapewniających zgodność działalności firmy z przepisami prawa ochrony konsumentów;
 • audyt, opracowanie i wdrożenie standardów minimalizujących ryzyka prawne procesów inwestycji budowlanych – analiza i zarządzanie ryzykami, regulacja stosunków z innymi uczestnikami procesu budowlanego (inwestor, inwestor zastępczy, konsultant, projektant, inspektor nadzoru, generalny wykonawca, podwykonawca etc.);
 • przygotowanie korporacyjnych standardów (wzorów) dokumentów związanych z rozpoczęciem, kontynuowaniem i rozliczaniem projektów biznesowych Klienta;
 • szkolenia członków zarządu, kadry menadżerskiej i pracowników firmy – w tym z zakresu ochrony danych osobowych, prawa zobowiązań, prawa konsumenckiego, prawa własności intelektualnej.
inwestowanie

Obsługa procesów budowlanych oraz inwestycyjnych

 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości, w tym związanych z ustaleniem warunków zabudowy, uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzyskaniem uchwały rady gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (w ramach tzw. specustawy mieszkaniowej), legalizacji tzw. samowoli budowlanej;
 • projektowanie, opiniowanie i tworzenie umów o realizację przedsięwzięć budowalnych, w tym umów o roboty budowlane w ramach generalnego wykonawstwa, pakietowania robót, design & build, umów podwykonawczych;
 • bieżąca obsługa prawna procesu inwestycyjnego;
 • przygotowanie bieżących i długoterminowych strategii roszczeń przeciwko podmiotom zaangażowanym w inwestycje w celu rozliczenia inwestycji i ewentualnego rozliczania okoliczności niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podmiotów zaangażowanych w inwestycje (roszczenia wzajemne);
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie projektów pism na potrzeby Klienta,
 • przygotowanie korporacyjnych standardów (wzorów) dokumentów związanych z rozpoczęciem, kontynuowaniem, zamknięciem procesu inwestycyjnego, w tym umowy sprzedaży, umów przedwstępnych, umów rezerwacyjnych, wzorów innych dokumentów związanych z przebiegiem procesu inwestycyjnego;
 • prowadzenie negocjacji biznesowych;
 • doradztwo w zakresie nabywania/zbywania nieruchomości, w tym opracowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów oraz doradztwo na etapie ich wykonania;
 • audyt prawny nieruchomości obejmujący m.in. badanie stanu ksiąg wieczystych, rejestrów gruntów, obciążeń i praw osób trzecich;
 • doradztwo prawne w sprawach dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości;
 • doradztwo prawne w sprawach dotyczących stosunków sąsiedzkich;
 • tworzenie, negocjowanie i opiniowanie umów w obrocie nieruchomościami, w tym sprzedaż, najem komercyjny, dzierżawa.
law home icon 04

Postępowania sądowe i arbitrażowe

 • prowadzenie negocjacji ugodowych;
 • doradztwo przedprocesowe, w tym  analiza ryzyk, weryfikacja materiału dowodowego, opracowanie strategii procesowej nakierowanej na sprawne i jak najmniej kosztowne uzyskanie rozstrzygnięcia korzystnego dla Klienta;
 • reprezentacja w postępowaniach pojednawczych, zabezpieczających i egzekucyjnych;
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji;
 • reprezentacja przed Sądem Najwyższym;
 • reprezentacja  przed sądami polubownymi.
indiw

Oferta dla Klientów Indywidualnych

Oferuję kompleksowe wsparcie prawne w indywidualnych sprawach, ze szczególnym uwzględnieniem spraw odszkodowawczych (np. z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszeń dóbr osobistych, praw własności intelektualnej etc.) oraz spraw dotyczących nieruchomości (w tym sprzedaży, zakupu nieruchomości, ustalania stanu prawnego, zniesienia współwłasności, zasiedzenia).

W czym możemy pomóc:

law home icon 06

Obsługa prawna firm

 • kompleksowa obsługa prawna we wszystkich dziedzinach istotnych z obszaru działalności Klienta, w tym w części dotyczących aspektów korporacyjnych, cywilnych, administracyjnych lub pracowniczych;
 • doradztwo z zakresu prawa własności intelektualnej (umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich,  zgłoszenie znaku towarowego, uzyskanie prawa ochronnego);
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów IT, w tym umów dotyczących wdrożenia i utrzymania oprogramowania, umów licencyjnych, SLA, SaaS;
 • doradztwo z zakresu prawa energetycznego oraz prawa ochrony środowiska oraz prowadzenie postępowań administracyjnych  (uzyskanie koncesji, transakcje w obrocie, branża odnawialnych źródeł energii);
 • prowadzenie negocjacji biznesowych;
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa;
 • przygotowywanie projektów pism w bieżących sprawach;
 • pomoc w merytorycznej interpretacji przepisów, opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Spółki, przygotowywanie projektów uchwał i zgromadzeń,
 • pomoc w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej (tworzenie spółek, rejestracja, przekształcenia).
law home icon 05

Projektowanie i wdrażanie modeli compliance

 • audyt prawny firmy obejmujący identyfikację ryzyk, analizę dotychczasowych roszczeń, weryfikacja działań firmy oraz jej jednostek (organów) z prawem;
 • opracowanie i wdrażanie prawidłowych standardów dla praktyki i dokumentacji w firmie – wzory umów, korespondencji oraz aktów wewnętrznych (regulaminy, procedury, polityki, statuty spółek);
 • opracowanie raportów wskazujących na istniejące oraz potencjalne naruszeń – identyfikacja ryzyk zwłaszcza w aspektach związanych z odpowiedzialnością cywilną firmy, pracowników, członków zarządu;
 • audyt, opracowanie i wdrożenie polityki ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie pod kątem obowiązujących przepisów (w tym RODO);
 • audyt, opracowanie i wdrożenie standardów ochrony informacji poufnych w przedsiębiorstwie, w tym stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
 • audyt, opracowanie i wdrożenie mechanizmów zapewniających zgodność działalności Klienta z przepisami prawa ochrony konkurencji;
 • audyt, opracowanie i wdrożenie mechanizmów zapewniających zgodność działalności firmy z przepisami prawa ochrony konsumentów;
 • audyt, opracowanie i wdrożenie standardów minimalizujących ryzyka prawne procesów inwestycji budowlanych – analiza i zarządzanie ryzykami, regulacja stosunków z innymi uczestnikami procesu budowlanego (inwestor, inwestor zastępczy, konsultant, projektant, inspektor nadzoru, generalny wykonawca, podwykonawca etc.);
 • przygotowanie korporacyjnych standardów (wzorów) dokumentów związanych z rozpoczęciem, kontynuowaniem i rozliczaniem projektów biznesowych Klienta;
 • szkolenia członków zarządu, kadry menadżerskiej i pracowników firmy – w tym z zakresu ochrony danych osobowych, prawa zobowiązań, prawa konsumenckiego, prawa własności intelektualnej.
inwestowanie

Obsługa procesów budowlanych oraz inwestycyjnych

 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości, w tym związanych z ustaleniem warunków zabudowy, uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzyskaniem uchwały rady gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (w ramach tzw. specustawy mieszkaniowej), legalizacji tzw. samowoli budowlanej;
 • projektowanie, opiniowanie i tworzenie umów o realizację przedsięwzięć budowalnych, w tym umów o roboty budowlane w ramach generalnego wykonawstwa, pakietowania robót, design & build, umów podwykonawczych;
 • bieżąca obsługa prawna procesu inwestycyjnego;
 • przygotowanie bieżących i długoterminowych strategii roszczeń przeciwko podmiotom zaangażowanym w inwestycje w celu rozliczenia inwestycji i ewentualnego rozliczania okoliczności niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań podmiotów zaangażowanych w inwestycje (roszczenia wzajemne);
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie projektów pism na potrzeby Klienta,
 • przygotowanie korporacyjnych standardów (wzorów) dokumentów związanych z rozpoczęciem, kontynuowaniem, zamknięciem procesu inwestycyjnego, w tym umowy sprzedaży, umów przedwstępnych, umów rezerwacyjnych, wzorów innych dokumentów związanych z przebiegiem procesu inwestycyjnego;
 • prowadzenie negocjacji biznesowych;
 • doradztwo w zakresie nabywania/zbywania nieruchomości, w tym opracowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów oraz doradztwo na etapie ich wykonania;
 • audyt prawny nieruchomości obejmujący m.in. badanie stanu ksiąg wieczystych, rejestrów gruntów, obciążeń i praw osób trzecich;
 • doradztwo prawne w sprawach dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości;
 • doradztwo prawne w sprawach dotyczących stosunków sąsiedzkich;
 • tworzenie, negocjowanie i opiniowanie umów w obrocie nieruchomościami, w tym sprzedaż, najem komercyjny, dzierżawa.
law home icon 04

Postępowania sądowe i arbitrażowe

 • prowadzenie negocjacji ugodowych;
 • doradztwo przedprocesowe, w tym  analiza ryzyk, weryfikacja materiału dowodowego, opracowanie strategii procesowej nakierowanej na sprawne i jak najmniej kosztowne uzyskanie rozstrzygnięcia korzystnego dla Klienta;
 • reprezentacja w postępowaniach pojednawczych, zabezpieczających i egzekucyjnych;
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji;
 • reprezentacja przed Sądem Najwyższym;
 • reprezentacja  przed sądami polubownymi.
indiw

Oferta dla Klientów Indywidualnych

Oferuję kompleksowe wsparcie prawne w indywidualnych sprawach, ze szczególnym uwzględnieniem spraw odszkodowawczych (np. z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszeń dóbr osobistych, praw własności intelektualnej etc.) oraz spraw dotyczących nieruchomości (w tym sprzedaży, zakupu nieruchomości, ustalania stanu prawnego, zniesienia współwłasności, zasiedzenia).

Porozmawiajmy o tym,
jak mogę Ci pomóc.